നാളെ കെ എസ് യു വിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ്

കൊല്ലം: ഗവൺമെൻറ് ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോമിലെ രണ്ടു ദളിത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ
മരണത്തിൽ അന്വഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജില്ലാ സാമൂഹിക നീതി ഓഫീസിലേയ്ക്ക് കെ എസ് യുനടത്തിയ സമരത്തിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു നാളെ ജില്ലാ വ്യാപകമായി കെ എസ് യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *